Tuesday, January 31, 2012

waqt ki chaukhat par ek aur sar kalam ho gaya, kya kahein kisi se, hamaari khata kya thi...

No comments:

Post a Comment